podklady pro ocenění

Zde uvádím orientační soupis podkladů, které jsou potřebné pro vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů je nutno konzultovat se znalcem, dle konkrétního druhu oceňované nemovitosti.

nemovitosti bez komerčního využití:

Například rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty a chalupy, garáže, vedlejší stavby, studny, inženýrské stavby liniové, pozemky, trvalé porosty:

podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 3 měsíce)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší než 1 rok)
 • geometrický plán pro zaměření / oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy nebo tzv. oddělovák)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavní práva, atd.)

podklady nepovinné: (jsou-li k dispozici):

 • projektová dokumentace (včetně provedených rekonstrukcí přístaveb, nástaveb, vestaveb, atd.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum, určení radonového indexu pozemku na kterém stavba stojí
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, eventuelně o jakou část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace

nemovitosti s komerčním využitím:

Například rodinné domy s provozní částí - např. s kanceláří, dílnou, atd., bytové domy s komerční částí, administrativní budovy, provozní a výrobní objekty, penziony, hotely, sklady, atd. a dále komerčně využívané pozemky :

podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 3 měsíce)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší než 1 rok)
 • geometrický plán pro zaměření / oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy nebo tzv. oddělovák)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení atd.)
 • nájemní smlouvy k celé, nebo části nemovitosti (například i za umístění, reklam, pronajímaných částí fasády nebo střech apod.), smlouvy o budoucích nájemních smlouvách atd.
 • údaje o pojistném (pojistná smlouva)
 • doklad o výši daně z nemovitosti
 • doklady / přehled nákladů za běžnou údržbu oceňovaného objektu (úklid, drobné opravy, plyn, elektřina, telefonní poplatky atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavní práva atd.)

podklady nepovinné: (jsou-li k dispozici):

 • projektová dokumentace (včetně provedených rekonstrukcí přístaveb, nástaveb, vestaveb, atd.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum, určení radonového indexu pozemku na kterém stavba stojí
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, eventuelně o jakou část pozemku se jedná
 • odpisový plán
 • přehled všech stavebních úprav a změn nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace, rekonstrukce, přístavby, nástavby, vestavby atd.
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace

bytové jednotky a nebytové prostory i s pozemky:

podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 3 měsíce) na bytovou jednotku, společné části domu, nebytové prostory a pozemky
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší než 1 rok)
 • geometrický plán pro zaměření / oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy nebo tzv. oddělovák)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu bytu z družstevního vlastnictví, doklady z dědického řízení, atd.), včetně příloh
 • doklad o stáří budovy (kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, event. ústní informace)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavní práva atd.)

podklady nepovinné: (jsou-li k dispozici):

 • projektová dokumentace (včetně provedených rekonstrukcí přístaveb, nástaveb, vestaveb, atd.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • informace o provedených stavebních úpravách, modernizacích nebo rekonstrukcích bytové jednotky i celé budovy ( opravy zateplení střechy, výměna oken, výměna společných instalačních rozvodů, zateplení fasád, rekonstrukce společných prostor, atd.)
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • prohlášení vlastníka dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., včetně příloh
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace

stavební pozemky zastavěné nebo určené k zástavbě:

podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 3 měsíce)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší než 1 rok)
 • geometrický plán pro zaměření / oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy nebo tzv. oddělovák)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení atd.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení
 • radonový průzkum, určení radonového indexu pozemku na kterém stavba stojí nebo teprve bude stát
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavní práva atd.)

podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici)

 • projektová dokumentace budoucí plánované stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stávajících inženýrských sítích na pozemku nebo jeho okolí
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, eventuelně o jakou část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace